OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Swój – Obcy – Wróg: w labiryntach kultur”

INSTYTUT SOCJOLOGII UKSW

ZAPRASZA NA

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„Swój – Obcy – Wróg: w labiryntach kultur”

28 MAJA 2018 ROKU

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obcy w labiryncie kultur”, która odbędzie się 28 maja (poniedziałek) 2018 roku w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. W czasie naszych obrad pragniemy zaakcentować silniej problematykę inności w następującej relacji:

Swój – Obcy – Wróg: w labiryntach kultur

Liczymy na udział naukowców różnych dyscyplin naukowych: socjologii, antropologii kulturowej i społecznej, filozofii, psychologii, pracy socjalnej czy historii. Owocem pierwszej konferencji w kwietniu 2016 roku była publikacja pracy „Obcy w labiryncie kultur” pod redakcją naukową Tomasza Michała Korczyńskiego oraz Annymarii Orla-Bukowskiej (recenzja: Sławomir Łodziński) wydanej w Warszawskim Wydawnictwie Socjologicznym w 2017 roku.

Głównym bohaterem naszego majowego spotkania w Warszawie jest Obcy. Od Georga Simmla wiemy, że Obcy to wędrowiec, który zostaje. Istnieje on przestrzennie blisko, lecz nie przynależąc do danego kręgu społecznego, mentalnie, światopoglądowo jest w jego obrębie odległy, ale krążący i dostrzegalny jak satelita.

O swojskości, obcości i wrogości w naukach społecznych napisano wiele prac. W socjologii temat Obcego jako kategorii analitycznej zainaugurował Georg Simmel, William Graham Sumner, Ferdinand Tönnies i Robert Michels, kontynuowali Alfred Schütz i Florian Znaniecki, Robert E. Park, Everett V. Stonequist, Howard S. Becker, Zygmunt Bauman, żeby tylko wspomnieć klasyczne nazwiska socjologów, czy, oddzielnie, antropologów kulturowych i społecznych, jak Margaret Mary Wood czy Ewa Nowicka-Rusek.

Człowiek marginesu, outsider, gość, turysta, wróg, niewolnik, barbarzyńca, spacerowicz, pielgrzym, wagabunda, imigrant, przybysz, który zostaje, zbliżający się, dewiant… w tych wszystkich klasycznych ujęciach Obcy jest figurą fascynującą i inspirującą do kontynuowania analiz i badań naukowych.

Traktując radykalnie stanowisko Simmlowskiej tzw. socjologii formalnej, stałe formy stosunków społecznych wyrażające swojskość, obcość, wrogość istnieją od zawsze, od kiedy tylko istniały wszelkie formy uspołecznienia.

Konstruktywistycznie można zaakceptować Simmlowskie założenie, że jako stosunki międzyludzkie w swej formie owe interesujące nas tu kategorie są niezmienne i niezależne od historyczno-społeczno-psychologicznych kontekstów i do tego, mogą być badane niezależnie od tych kontekstów, ale cele, funkcje, normy wchodzące jako treść tych form uspołecznień swojskości, obcości, wrogości są zmienne, relatywne i zależne od historii.

Skoro Obcy jest głównym bohaterem, to kto się pod tym społecznym kostiumem ukrywa?

Uwzględniając niezliczoną ilość badań naukowych na temat zjawiska wyobcowania, swojskości i wrogości można uznać, że Obcym może stać się każdy. Wyobcowywanie jest zatem procesem kulturowym, który dokonuje się także w ramach grupy własnej: oznacza to, że Obcy nie jest wyłącznie gotowym produktem kulturowym, ale i dynamicznym procesem, i stanem doświadczanym we wspólnocie, do której poddawany alienacji, stygmatyzacji i enemizacji dany członek przynależy.

Chcielibyśmy w czasie naszej konferencji rozpatrzyć w sposób interdyscyplinarny wieloaspektowość zjawiska obcości, dotykając takich konstruktów kulturowych oraz interkulturalnych i zjawisk dokonujących się w labiryntach kultury i interkulturowości, jak:

  • alienacja;
  • stygmatyzacja;
  • enemizacja;
  • swojskość, obcość, wrogość w doświadczeniu kulturowym;
  • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

Konferencja jest, jak wspomniano kontynuacją spotkania naukowego w 2016 roku. Pragniemy w przygotowywanym tomie pokonferencyjnym zebrać kolejne fascynujące wypowiedzi badaczy z różnych dyscyplin naukowych.

Zapraszamy!

Reklamy